/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

توضیحات مقدماتی: انواع درک از خود

انواع درک از خود

توضیحات مقدماتی

  • منظور این نیست که «خود» قابل تجزیه به سه خود مجزا است یا این کار تنها راه بحث درباره خود به گونه ای است که به خودشناسی مربوط می شود؛ بلکه این فقط ابزاری برای صحبت درباره سه شیوه ای است که ما می توانیم خود منحصر به فرد واحد خود را تجربه کنیم(هیز،1999؛ ص 181). {1}
  • خودشناسی ضعیف: {1}
    • خودشناسی ضعیف، ممکن است وقتی مشاهده شود که برخی بخش های کوچک خود مفهوم پردازی شده، مسلط شده باشد.
    • خودشناسی ضعیف وقتی شکل می گیرد که مهارت هایی که توصیف کننده خود به عنوان فرایند هستند به طور ضعیفی ایجاد شده اند.
    • خودشناسی ضعیف وقتی اتفاق می افتد که فرد یادنگرفته با خود به عنوان چشم انداز تماس برقرار کند یا توانایی اش در این زمینه کم است.

نظری بدهید