/ در دسته‌بندی نشده / توسط

انعطاف پذیری شناختی

انعطاف پذیری شناختی

 • تعریف فنی انعطاف پذیری و روان شناختی عبارت است از « توانایی تماس هرچه کامل تر با لحظه لحظه های زندگی، هنگامی که در دستیابی به هدف های ارزشمند مفید واقع می شود » {2} پاسخ بله به پرسش های زیر:
  • باتوجه به تمایز بین شما به عنوان انسانی هوشیار و محتوای روان شناختی که با آن دست و پنجه نرم می کنید (بافتار انگاشتن خویشتن)…
  • آیا به تجربه کردن آن محتوا، به طور کامل و بدون دفاع، تمایل دارید (پذیرش)…
  • آن گونه که هست نه آن گونه که گفته می شود هست (ناهم آمیزی)، و
  • کاری را انجام می دهید که در مسیر (عمل متعهدانه)…
  • ارزش های برگزیده ی شما قرار دارد (ارزش ها)…
  • البته در این زمان و در این موقعیت (تماس با لحظه لحظه های زندگی)؟
 • سلامت روان اندک یعنی انعطاف ناپذیری روان شناختی: « ناتوانی در تداوم بخشیدن یا تغییر رفتاری که به نفع هدف های ارزشمند دراز مدت است» (هیز و همکاران،2006، ص 6). {2}
 • درمانگران اکت از راهبردهای درهم تنیده ای که در زیر معرفی شده است، استفاده می کنند (برگرفته از هیز، 2004 الف): {2}
  • برجسته سازی مضرات و اثر بخش نبودن اجتناب تجربه ای
  • پایه ریزی مهارت های پذیرش و ناهم آمیزی روان شناختی برای در هم شکستن معنای لفظی شناخت واژه ها و ترغیب درمانجو به تماس همه جانبه با محتوای روان شناختی دردسرساز
  • پایه ریزی ادراکی از خویشتن که از محتوای روان شناختی دردسرساز متمایز است(بافتار انگاشتن خویشتن)- با چنین ادراکی، محتوای مزبور دیگر آزرنده به نظر نمی رسد
  • ارتقای تماس با لحظه لحظه های زندگی؛
  • یاری رساندن به درمانجو برای روشن سازی ارزش ها به عنوان مسیرهای برگزیده ی زندگی، و تمیز دادن آنها از هدف ها و اعمال؛ و
  • پایه ریزی الگوهای بزرگ تر عمل متعهدانه که به ارزش های برگزیده مربوط است.
 • انعطاف پذیری روان شناختی عبارت است از افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط با تجربه شان در زمان حال و براساس آنچه در آن لحظه برای آنها امکان پذیر است، انتخاب کنند به شیوه ای عمل نمایند که منطبق با ارزشهای انتخاب شدشان باشد (هیز و همکاران،2010). {3}
 • انعطاف پذیری روان شناختی عبارت است از توانایی برای ارتباط با زمان حال به طور کامل و به عنوان یک انسان هشیار و آگاه، و تغییر یا تداوم رفتار در خدمت اهداف ارزشمند فرد. انعطاف پذیری روان شناختی عبارت است از توانایی برای رهایی از محتوای تجارب درونی(افکار، احساسات،خاطرات، احساسات بدنی). {3}
 • در مجموع هیز و همکاران(1999) معتقدند درمانگر باید الگوریتم های FEAR و ACT را به مراجع آموزش دهد. الگوریتم FEAR یک روش خود بازبینی است که به مراجع کمک می کند، موانع تمایل را شناسایی کند. مراجع باید به این حوزه ها توجه کند: {3}
  • آمیختگی با افکارت
  • ارزشیابی تجربه هایت
  • اجتناب از تجربه هایت
  • دلیل آوردن برای رفتارت. / راس هریس اینجا از توقعات بی جا یاد کرده است
  • واکنش هایت (درونی) را بپذیر و در زمان حال باش.
  • یک جهت ارزشمند انتخاب کن و
  • عمل کن

یک شیوه موثر برای تمرین استفاده از الگوریتم های FEAR و ACT فراخوانی موانع روان شناختی درون جلسه است. هدف، ایجاد واکنش های اصلی، غیر لفظی سازی آنها، و افزایش تمایل مراجع به ایجاد فضایی برای آنهاست.

 • با توجه به تمایز بین شما به عنوان یک انسان هشیار و رویدادهای روان شناختی که با آن در حال مبارزه هستید (خود به عنوان زمینه)، آیا مایلید آن رویدادها را به طور کامل و بدون دفاع در برابر آنها تجربه کنید(پذیرش)، همانطور که هستند نه آنطور که آن رویدادها می گویند (گسلش) و کاری را انجام دهید (تعهد) که شما را در جهت ارزشهای انتخاب شده تان (ارزشها) در همین جا و اکنون (ارتباط با زمان حال) حرکت دهد؟ (هیز و همکاران،2010 ص،12). {3}

نظری بدهید