/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تمثیل، استعاره و تمرینات

 • تمرین قطبیت ذهنی ص 210 {1}
 • درتمثیل مسافران اتوبوس: راننده می تواند روی دور زدن یا نزدن کنترل داشته باشد وای نمی تواند فکر کردن یا نکردن به دور زدن را کنترل نماید.
 • پیاده روی با ذهن ص 236 {1}
 • تمرین اعداد را به خاطر بسپار ص 273 {1}
 • تمثیل فنجان بد ص 274 {1} » گسلش از ارزیابی و قضاوت بیهوده
 • تمرین لیمو ص 279 {1}
 • تمرین عبارت حراس آور روی کارت ص 282 {1}
 • تمرین تغییر شکل شنیداری و بصری واژه ها ص 283 {1}
 • تمثیل موسیقی بد ص 311 {1}
 • تمرین جسمانی سازی / عینیت بخشی ص 321 {1} » راس هریس برای گسلش از احساسات عبارت « فضاسازی برای احساسات » استفاده می نماید.
 • تمرین عینیت بخشی ص 112 : هدف از این تمرین آنست که درمانجو با هیجاناتی که پیشتر از آنها اجتناب می کرده تماسی غیر تدافعی برقرار کند. البته این در حالیست که درمانگر در همان زمان به درمانجو آموزش می دهد بین تجربه هیجان مساله ساز و خود آن هیجان، فاصله روان شناختی مناسبی ایجاد کند. این سنخ از مداخله همانند ارتقای پذیرش و تمایل کمک می کند که فرد خویشتن را بافتار فرض کند. {2}
 • تمرین رویارویی با آدم آهنی غول پیکر ص 117 {2}
 • تمرین «کسی درست پشت سر شما ایستاده است» ص 42 {2}
 • سری تمرینات ناهمجوشی، ص 43 {2}
 • تمرین شیر، شیر شیر ص 119 {2}
 • سری تمرینات ص 121 {2}
 • سری تمرینات ص 125 {2}
 • تمرین افکار انگاشته شده روی کارت ها ص 126 {2}
 • تمرین پیاده روی با ذهن ص 127 {2}
 • سری تمرینات گسلش ص 105 {3}
 • تمرین پیاده روی با ذهن ص 110 {3}
 • استعاره فنجان بد ص 112 {3}
 • استعاره جسمانی سازی ص 114 {3}
 • تکلیف دلیل آوری صفحه 115 {3}
 • تمرین جسمانی سازی ص 262 {4}
 • تمرین هیولای قوطی حلبی ص 271 {4}
 • تمرین هرچیزی را به چیز دیگری ربط دهید ص 46 {4}
 • تمرین پیچ، مسواک و فندک ص 52 {4}
 • تمرین به افکارتان فکر نکنید ص 59 {4}
 • تمرین قطار ذهن ص 72 و 129 {4}
 • تمرین هم اکنون به چه چیزی فکر می کنید؟ ص 112 {4}
 • استعاره و تمرین جالب بزاغ دهان ص 114 {4}
 • تمرین دست روی صورت ص 137 {4}
 • استعاره عینک و تمرین شیر شیر شیر ص 138 {4}
 • بازی لغات ص 143 {4}
 • تمرین بر چسب زدن به افکار ص 147 {4}
 • تمرین برگهای شناور برروی نهر روان ص 149 {4}
 • تمرین توصیف افکار و احساسات ( جسمانی سازی) ص 151 {4}
 • تمرین درک تفاوت بین توصیف و ارزیابی ص 157 {4}
 • فهرستی از تکنیک های گسلش شناختی ص 159 {4}
 • تمرین گسلش یافتن از ارزیابی های ضمنی ص 192 {4}
 • تمرین فضا سازی احساسات ص 148 {4}
 • تمرین نفس کشیدن ص 220 – اگر در زمان مواجه شدن با استرس به آهستگی نفس بکشید سطح تنش را در بدنتان کاهش خواهید داد. البته این موجب رها شدن از احساسات ناخوشایند و یا کنترل کردن آن ها نخواهد شد، اما به شما کمک خواهد کرد تا به گونه ای موثر تر با آن ها برخورد کنید. {5}
 • تمرین توهم کنترل افکار ص 27 {5}
 • تمثیل ص 58 {5}
 • استعاره برای تفاوت داستان از واقعیت ص 60 {5}
 • تمرین من فکر میکنم که ص 63 {5}
 • تمرین نامگذاری داستان ها ص 67 {5}
 • تمرین جدی نگرفتن افکار ص 77 {5}
 • تمرین تشکر از ذهن ص 78 {5}
 • تکنیک صداهای احمقانه: ص 79 {5}
 • تمرین های صفحه نمایش تلوزیون ص 107 {5}
 • استعاره اهریمن ها بر قایق ص 113 {5}
 • تمرین گسلش از قضاوت و ارزیابی ص 139 {5}
 • تمرین جاذبه قطب های مخالف ص 235 {5}
 • استعاره فیلم مستند برای گسلش از خود مفهوم سازی شده ص 240 {5}: حالا ترجیح می دهید زمانتان را باکدام یک سپری کنید: با خود فرد حقیقی یا با یک فیلم مستند درباره ی او؟
 • تمرینات گسلش از دلیل آوری ص 322 {5}

2 دیدگاه

 1. مرین

  کم خوابی یا دیر خوابی اصلا ب معنای دوست نداشتن خود نیست. بلکه ب معنای بی توجهی یا کم توجهی ب بهداشت خواب هست. چ ربطی داره ب دوست نداشتن خود؟ یا بی احترامی ب خود؟ روش اکت روش بدی نیست . ولی موقت هستن. نظریه های درمانی موج سوم عمیق نیست.

نظری بدهید