/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

مفهوم پردازی مورد

مفهوم پردازی مورد

  • مفهوم پردازی مورد از ترکیب داده های سنجشی، تمرکز بر رفتارهای بالینی مراجع، اطلاعات مربوط به محیط گذشته و کنونی که بر این رفتارها تاثیر گذاشته است، اهداف درممانی که به طور متقابل تعیین شده است و فرایند درمانی که برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می گیرد، تشکیل می شود. {1}
  • مفهوم پردازی مورد در روان درمانی یک فرضیه ی ضروری درباره علل، عوامل تسریع کننده، و تاثیرات تداوم بخش مشکلات رفتاری، بین فردی و روان شناختی است. مفهوم پردازی مورد باید به عنوان یک نقشه ی کلی درمانگر را هدایت کند، شاخص برای تغییرات باشد و به عنوان یک ساختار، درمانگر را قادر سازد تا مراجع را بهتر درک کند. مفهوم پردازی مورد ترکیبی است از داده های سنجش، اطلاعاتی درباره ی اینکه چگونه محیط گذشته و کنونی بر رفتار های بالینی (ازجمله محیط درون جلسات) تاثیر می گذارند. اهداف درمانی که به طور متقابل تعیین شده است و فرایندهایی که برای رسیدن به این اهداف برنامه ریزی شده است {1}

نظری بدهید