/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

اکت چیست؟

اکت چیست؟

 • عملی که اولا ارزش محور باشد. ACT به مراجع کمک می کند آنچه واقعا برایش مهم است را بشناسد و سپس از او می خواهد از این ارزش ها برای هدایت، تغییرات رفتاری در زندگی استفاده کند. ثانیا، عملی که ذهن آگاهانه باشد. عملی که با هشیاری و حضور کامل انجام می شود: گشوده بودن نسبت به تجربه و مشارکت کامل در آنچه انجام می شود (هیز، استروسال و ویلسون،1999). آنچه خارج از کنترل شخصی ات است را بپذیر و به عملی که زندگی ات را غنی می سازد متهعد باشد {3}
 • بنابراین به زعم هیز و همکاران (2010) می توان ACT را اینگونه تعریف کرد: یک مداخله زمین گرایی کارکردی مبتنی بر نظریه چهارچوب رابطه که رنج انسان را ناشی از انعطاف ناپذیری روان شناختی می داند که با آمیختگی شناختی و اجتناب تجربه ای تقویت می شود. هدف ACT ایجاد انعطاف پذیری روان شناختی از طریق فرایندهای پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال، ارزشها و ایجاد الگوهای گسترده عمل متعهد مربوط به این ارزشها می باشد. {3}
 • در حقیقت، مداخلات مبتنی بر پذیرش می خواهند مراجع تمرکزش را از تغییر و کاهش نشانه به داشتن یک زندگی ارزشمند تغییر دهد. {3}
 • پیام کلی اکت: {3}
  • پذیرش: همانطور که قبلا نیز اشاره شد، فرد تجارب درونی ناخواسته و نیز رویدادهای بیرونی غیر قابل تغییر را همانطور که هست، نه آنگونه که نشان می دهند، بپذیر. مثلا پذیرش فکر جذاب نیستم فقط به عنوان یک فکر نه چیزی که آن فکر می گوید (یعنی بی ارزشی).
  • انتخاب : فرد به جای پرداختن به رویدادهای درونی منفی، جهت ها و اهداف مهم و ارزشمند را در زندگی اش انتخاب کند.
  • عمل: پس از انتخاب اهداف، فرد نسبت به حرکت در راستای آنها متعهد باشد.
 • درمانگر ACT به جای تمرکز بر کاهش علایم، به همراه مراجع روی بهبود کلی زندگی او کار می کند. {3}
 • رویکرد پذیرش و تعهد درمانی بر پایه ی شش قاعده ی اصلی استوار است. این شش قاعده با همکاری یکدیگر شما را در دستیابی به دو هدف عمده یاری می رسانند: {5}
  • هدف اول) برخورد سازنده با افکار و احساسات دردناک
  • هدف دوم) ایجاد یک زندگی غنی، پربار و پر معنا

در رویکرد پذیرش و تعهد درمانی، درستی یا نادرستی افکار اهمیتی ندارد. و آنچه حائز اهمیت است فواید و کارآمدی افکار است. {5}

نظری بدهید