/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تحلیل رفتار بالینی کارکردی

تحلیل رفتار بالینی کارکردی

 • توجه به هدف رفتار، در قلب روانشناسی عاملی قرار دارد {1}
 • درمانگرانی که بررسی می کنند چه رویدادهایی در زندگی مراجع ماشه چکان مشکلات بالینی بوده است، سپس تلاش می کنند تا رفتار مراجع را از طریق اصول و مداخلات درمانی ای که از نظر تجربی حمایت شده اند، تغییر دهند، بر طبق اصول بنیادین تحلیل رفتار بالینی عمل می کنند. {1}
 • تحلیل کارکردی، بررسی علل محیطی رفتار است. {1}
 • درمانگران ACT باید در هنگام مفهوم سازی مورد اولیه و در طول درمان درباره ی کارکرد رفتار مراجع دائما از خود بپرسند «هدف این رفتار آماجی چیست؟» تمرکز اصلی بر پیامدهای تقویت کننده ی مثبت و منفی رفتار مراجع است. پاسخ ها می توانند در یکی از چهار نوع کنترل پیامدی طبقه بندی شوند: تقویت ملموس، توجه اجتماعی، تقویت جسمی/ خودکار، و کارکردهای فرار/ اجتناب از تکلیف. {1}
 • تحلیل پیشایندها: کاملا واضح است که رویدادهایی که قبل از یک پاسخ اتفاق می افتند، می توانند بر رفتار افراد تاثیر بگذارند. {1}
 • رویدادهای زمینه ای در گذشته ایجاد شده اند و باعث توسعه ی محرک محیطی ای می شوند که وابستگی های موثر بر رفتار را تنظیم می کند. بیجو و بائر (1961) ادعا می کنند که «یک رویداد زمینه ای، تعامل- محرک پاسخ است، زیرا فقط به خاطر اینکه اتفاق افتاده ارتباطات محرک- پاسخی را که بعد از آن می آید تحت تاثیر قرار می دهد» (ص 21) {1}
 • عوامل انگیزشی (MO)- که با عنوان عوامل ایجاد کننده (EO) نیز شناخته می شود- رویدادهای زمینه ای هستند که می توانند با دقت و برجستگی بیشتری تعریف شوند. کلر و اسکوئنفیلد (1950) واژه ی عوامل انگیزشی را ابداع کردند و بر طبق نظر مایکل (1993) این گونه تعریف شده است «یک رویداد محیطی، کار یا شرایط محرک که با تغییر لحظه ای در الف) تاثیر تقویت کنندگی سایر رویدادها، و ب) بسامد رخ دادن آن نوع رفتاری که توسط سایر رویدادها ایجاد شده بود بر ارگانیسم تاثیر می گذارد» (ص.58). به عبارت دیگر، متغیرهای پیشایندی موقتا این موضوع را که چگونه یک پیامد می تواند بر رفتار موثر باشد را تغییر می دهد، و آنها در واقع بر احتمال وقوع یک پاسخ تاثیر می گذارند. رویدادهای زمینه ای قادر به ایجاد نتایج مشابهی هستند، و نوعا نسبت به MO ها کمتر قابل اندازه گیری و قابل دستکاری در نظر گرفته می شوند. {1}
 • کنترل محرک: پاسخ ها در برخی از موقعیت ها تقویت می شوند، نه در همه موقعیت ها {1}
 • هدف اجرای یک تحلیل کارکردی خوب، اجرای یک درمان خوب است {1}
 • کاربرگ تحلیلی ABC ص77 {1}
 • چرخه شش قدمی تحلیل کارکردی {1}
  • شناسایی رفتار های مرتبط بالینی و متغییر های بافتاری که مشکلات را تداوم می بخشند
  • تعیین اینکه کدام پیامدها بیشترین تاثیر را بر تداوم سطح پاسخ داشته است
  • طراحی یک برنامه درمانی بر مبنای این کارکرد تحلیلی
  • اجرای درمان کارکرد محور
  • سنجش نتایج اقدامات پیشین و ارزیابی مجدد
  • ارزیابی نتایج سنجش

نظری بدهید