/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

ماشینیسم و بافتارگرایی کارکردی

 • این محتوا پویا بوده و به روز می شود.
 • برای دیوایس های کوچک، استفاده افقی فضای مطالعه شما را افزایش می دهد.
 • واحد تحلیل. بافت گرایی کارکردی بر عمل مداوم در یک بافت به عنوان موضوع مورد مطالعه تمرکز می کند (برخلاف دیدگاه مکانیستی که موضوع را به عنوان ماشین دارای اجزا می بیند). موضوع مورد تحلیل یک واحد مرتبط است. تحلیل بافتاری کارکردی بر رفتار مداوم مراجع و نیز محیطی که رفتار در آن رخ می دهد تمرکز می کند. وقتی درباره وابستگی چهار واژه ای عمل انگیزشی، محرک تمیزی، پاسخ و محرک پیامدی صحبت می کنیم، در واقع داریم از یک واحد صحبت می کنیم. ما چهاربخش متفاوت را تحلیل نمی کنیم، بلکه این یک رویداد واحد است. {1}
  • عمل انگیزشی
  • محرک تمیزی
  • پاسخ
  • محرک پیامدی
 • ازدیدگاه بافتاری کارکردی ما به زمان صرفا به عنوان مقیاس تغییر نگاه می کنیم. هیز (1992) « ما زمان را تجربه نمی کنیم بلکه تغییر را تجربه می کنیم و این تغییر ، فرایندی است که به طور ذاتی تغییرات پیشین را در خود دارد. تغییرات تکاملی هستند، نه به معنای داروینی، بلکه به این معنا که تغییر در رویدادهای محرک، تراکمی است» هیز ادامه می دهد: « تغییر فقط یک جهت دارد، از اکنون به اکنون ، هیچ کس وجود ندارد که از اکنون به غیر اکنون (مثلا آن وقت) تغیر کند، و اگر چنین اتفاقی بیفتد، هیچ راهی برای تجربه ی آن وجود ندارد، چون هر تجربه ای ، تجربه ی اکنون است.» (ص 113). در این معنای بسیار بنیادین، تمام آنچه که ما در اختیار داریم زمان حاضر است. {1}
 • یک ماشین انگار یا واقع گرا معتقد است که هدف نهایی نظریه روان شناختی و آزمایشگری، این است که از فرایند های روان شناختی انسان آن گونه که واقعا هستند، و آن گونه که واقعا با هم عمل می کنند درک کاملی حاصل شود گه منجر به پیش بینی نقص رفتار های انسان در شرایط مختلف می شود. {2}

 

 • استفاده از عبارت «تاثیر بر رفتار» به جای « کنترل بر رفتار» متعادل تر و واقع گرایانه تر است. {2}

 

 • فرض بر این است که انگاره ها فقط تا حدی که منجر به رفتار ثمر بخش می شود «درست» هستند. {2}

 

 • یک ماشین انگار (یا واقع گرا) معتقد است که هدف نهایی نظریه ی روان شناختی و آزمایشگری، این است که از فرایند های روان شناختی انــسان آن گونه که واقــعا هستند و آن گونه کــه واقعا باهم عمل می کنند، درک کاملی حاصل شود؛ در کی که منجر به پیش بینی بی نقص رفتارهای انسان در شرایط مختلف شود. در مقابل، پیر (1942) اذعان می کند که بافتارباوران معتقدند با قطع و یقین نمی توان به واقعیت عینی پی برد. بافتارباوران اعتقاد دارند که نظریه ی علمی به دلایلی از جمله خطاهای ادراکی انسان، خطای اندازه گیری، خطا در تفسیر اطلاعات، و آثار مشاهده در آزمودنی های پژوهش نمی تواند به واقعیت عینی دست پیدا کند،اما می تواند شیوه ی تفکر ما درباره ی دنیا را سازمان دهی نماید. {2}

 

 • به عبارت دیگر، بافتارباوران معتقدند که هدف نهایی نظریه ی روان شناختی و آزمایش گری، آفرینش راه هایی برای بحث درباره فرایندهای روان شناختی انسان است. {2}

 

 • شماری از بافتارباوران که از پیش بینی و کنترل سخن به میان می آورند، بافتارباوران کارکردی و آنانی که فقط پیش بینی رفتار را مطمح نظر قرار می دهند، بافتاباوران توصیفی نامیده می شوند. {2}

 

 • چکیده این جنبه از بافتارگرایی کارکردی در سخن یکی از همکاران آمده است: تمام نظریه هایی که تاکنون انسان پایه گذاری کرده، نادرست از آب درآمده است. از سوی دیگر، در خصوص نظریه هایی که درحال حاضر به آنها استناد می کنی، هنوز نمی دانیم که چگونه نادرست هستند. (ارتباط شخصی با ک.ج. ویلسون، 21 آگوست 2009). {2}

 

 • در تمام اشکال زمینه گرایی، کل رویداد اهمیت دارد. منظور از کل رویداد، عمل پیشرونده در زمینه است (هیز،لوما،بوند، ماسودا و لیلیس،2006). به اعتقاد هیز و همکاران (1999)، یک عمل روان شناختی نمی تواند با مراجعه به اعمال بخش های مختلف ارگانیزم مثل مغز، غدد و … توضیح داده شود. زمینه گرایی مخالف کاهش گرایی از هر نوعی است. چه کاهش در سطوح تحلیل (مثلا کاهش گرایی زیستی) باشد و چه در حوزه های روان شناختی (مثل تعریف فیزیکی از رفتار) (هیز و استروسال،2010). {3}

 

 • ACT اساسا درمانی زمینه گراست که می کوشد به جای تغییر شکل یا محتوای رفتار بالینی، زمینه اجتماعی/ کلامی آن را تغییر دهد. {3}

 

 • هدف نهایی ، تغییر این افکار و احساسات رنج آور از شکل قدیدی، یعنی نشانه های آسیب زای نا بهنجاری که مانع زندگی معنادار و غنی هستند، به شکل جدیدتر یعنی تجارب انسانی طبیعی که بخش هایی از یک زندگی غنی و معنادارند(هیز و استروسال،2010). از سوی دیگر، زمینه گرایی بر این فرضیه مبتنی است که حقیقت، هر آن چیزی است که یک تحلیل گر را به سوی هدفی خاص حرکت می دهد (هیز و برن اشتاین). {3}

 

 • بر حسب زمینه گرایی عملکردی و به تبع آن در ACT، چیزی حقیقت و درست است که موثر باشد و به درد بخورد و بر خلاف رویکردهای تطابق محور، حقیقت هستی شناختی وجود ندارد، بلکه حقیقت عملی و موضعی است. هدف رسیدن به اهداف است نه الگوسازی واقعیت. {3}

 

 • زمینه گرایی عملکردی به دنبال پیش بینی و تاثیر بر رویدادهای روانشناختی به طور دقیق، وسیع و عمیق است (هیز،1994). پیش بینی و تاثیر بر رفتار، در واقع یک هدف است. تحلیل هایی که فقط منجر به پیش بینی می شود و نه تاثیر، از نظر زمینه گرایی عملکردی جالب نیستند. {3}

نظری بدهید